24.2. - Nedeľa 35. po Zoslaní Svätého Ducha - mäsopôstna (mäso opúšťajúca) - o poslednom súde. Prvé a druhé nájdenie úctyhodnej hlavy svätého a slávneho Pánovho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána.,
zajtra .25.2. - Náš otec svätý Taras, konštantínopolský arcibiskup..

Milí priatelia, vrelo Vám odporúčam pozrieť sa aj do archívu týchto zamyslení z predchádzajúcich rokov.


20. január 2019

Milovaní priatelia,dnes vám ponúkam desať bodov od blahoslaveného otca biskupa a mučeníka Petra Pavla Gojdiča, ktorého ostatky máme aj v našom chráme, ako prežívať nielen nový rok, ale tiež každý deň svojho života:

1. Nezabúdajte na to, že tento svet nie je naša posledná zastávka, lebo tu nemáme stáleho domova. Pán Ježiš hovorí: Čo osoží človeku, keby aj celý svet získal a svoju dušu zahubil?

2. Majte pred očami Boží sud, na ktorom sa každý z nás bude zodpovedať zo všetkých svojich skutkov, slov a aj z tých najtajnejších myšlienok a túžob.

3. Robte všetko tak, ako by ste robili, keby ste vedeli, že o chvíľu máte zomrieť.

4. Sväté písmo hovorí, aby sme utekali od smrteľného hriechu ako utekáme pred jedovaným hadom. A ak padneme do hriechu, neodkladajme svätú spoveď, lebo smrť príde ako zlodej.

5. Pomerte sa so svojimi hnevníkmi, odpusťte aj tým, ktorý vás veľmi urazili, potupili, poohovárali, lebo inak nemôžeme čakať odpustenie svojich hriechov – veď sa to modlime aj v modlitbe Otče náš...

6. Nahraďte škodu, ktorú ste spôsobili svojim blížnym, vráťte všetko, čo ste ukradli, lebo cudzia vec je taká ťarcha na duši, ktorá nás ťaží po celý život.

7. Držte sa svojej otcovskej gréckokatolíckej viery, ale v láske ku všetkým, lebo viera, ktorá je z nenávisti, z hnevu, z pomsty a zo špekulánstva, alebo z iných materiálnych príčin, taká viera vás nespasí – neprivedie do večnej blaženosti.

8. Milujte Boha nado všetko a blížneho ako seba, a čo nechcete, aby vám ľudia robili, nerobte ani vy im.

9. Nereptajte, ak na vás doliehajú nejaké kríže, ktoré vám položil na plecia Pán Ježiš, len tak môžete nasledovať Ježiša, byť jeho učeníkmi, lebo aj on niesol svoj kríž.

10.Vrúcna modlitba a časté sväté prijímanie budú vám pomáhať na ceste vášho kresťanského života. Toto sú dva poklady, z ktorých čerpajte čím častejšie silu a uvedené body vám nebude ťažko splniť.

Keď všetkým vám z hĺbky srdca prajem šťastlivý nový rok, prosím vás, aby ste predložené 10 body mali stále pred očami, podľa nich žili a vtedy bude nový rok skutočne šťastlivý a blažený.

Váš ščíro milujúci otec biskup Pavol


13. január 2019

Milovaní priatelia, dnes a ešte zajtra sme v období po sviatku Bohozjavenia Ježiša Krista. V tomto sviatku si pripomíname Ježišov krst, pri ktorom On sa zjavil – ukázal svetu ako Boží Baránok, a práve o tomto tajomstve je nasledujúca myšlienka, ktorá obohatila mňa a iste obohatí aj vás...

Z Rečí svätého Maxima, turínskeho biskupa

(Sermo 100, de sancta Epiphania 1, 3: CCL 23, 398-400)

Tajomstvá Pánovho krstu

Evanjelium rozpráva, ako Pán prišiel k Jordánu dať sa pokrstiť a v tejto rieke pomazať nebeskými tajomstvami (Mt 3,13-17; Mk 1,9-11; Lk 3,21-22).

Podľa zmyslu sa žiada, aby po sviatku Narodenia Pána – hoci po rokoch, ale v tom istom čase – nasledovala táto slávnosť a myslím si, že ju tiež možno nazvať slávnosťou Narodenia.

Lebo vtedy sa narodil medzi ľuďmi, ale dnes sa znova narodil v tajomstvách; vtedy sa narodil z Panny, dnes prichádza skrze tajomstvo. Tam sa narodil ako človek a matka Mária ho pestuje v náručí, tu sa rodí tajomne a Boh Otec ho vinie k sebe slovami: „Toto je môj Syn, v ktorom mám zaľúbenie; počúvajte ho.“ (Mt 3,17; 17,5) Matka láska dieťa v nežnom lone, Otec slúži Synovi milujúcim svedectvom. Matka ho ukazuje mudrcom, aby sa mu klaňali, Otec ho zjavuje národom, aby si ho ctili.

Pán Ježiš teda prišiel na krst a nechal svoje sväté telo obmyť vodou.

Niekto by mohol povedať: „Prečo sa dal pokrstiť, keď je svätý?“ Počúvaj teda! Kristus sa nedáva krstiť, aby posvätil seba vodou, ale aby on vodu posvätil, aby očisťovaním seba očistil tok vody, ktorého sa dotýka. Teda posvätenie Krista je skôr posvätením tohto živlu.

Už vtedy, keď sa Spasiteľ dáva obmyť, očisťuje sa všetka voda na náš krst. A tak je prameň očistený, aby budúce pokolenia mohli dostať milosť krstu. Kristus teda ide v krste pred nami, aby kresťanský ľud išiel s dôverou za ním.

Ja toto tajomstvo chápem takto: Tak išiel aj ohnivý stĺp cez Červené more popredku, aby synovia Izraela išli bez strachu za ním: stĺp prešiel prvý cez vodu, aby pripravil cestu tým, čo ho nasledovali. Táto udalosť bola predobrazom krstu, ako hovorí Apoštol Pavol (porov. 1Kor 10,1-2). Bolo to akoby krst, keď ľudí zahaľoval oblak a keď ich niesla voda.

Ale to všetko robí ten istý Kristus, Pán, aj vtedy, aj teraz. Ako vtedy išiel v ohnivom stĺpe pred synmi Izraela cez more, tak teraz pri krste predchádza kresťanský ľud v stĺpe svojho tela. To je ten stĺp, ktorý vtedy svietil na cestu tým, čo išli za ním, a teraz vlieva svetlo do sŕdc veriacich; vtedy urobil bezpečnú cestu uprostred vĺn, teraz posilňuje kroky v kúpeli viery.

Prajem vám, aby sviatky Kristovho Bohozjavenia, teda jeho narodenie i jeho krst, natrvalo zanechali spomienku v našich srdciach!


Nový rok – 1. január 2019

Milí Drieničania a všetci ostatní, ktorí čítate tieto riadky, začíname nový rok 2019 a ja vám želám, aby vaše dní v tomto novom roku boli naplnené slovami z Piatej knihy Mojžišovej:

V tom čase Mojžiš povedal ľudu:

„Toto sú prikázania, rozkazy a nariadenia, ktoré mi Pán, váš Boh, prikázal naučiť vás:

Počuj, Izrael, Pán je náš Boh, Pán jediný! A ty budeš milovať Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou silou. A tieto slová, ktoré ti ja dnes prikazujem, nech sú v tvojom srdci, poúčaj o nich svojich synov a sám uvažuj o nich, či budeš sedieť vo svojom dome, či budeš na ceste, či budeš ležať alebo stáť. Priviaž si ich ako znamenie na ruku, nech sú ako znaky medzi tvojimi očami, a napíš si ich na veraje svojho domu a na dvere.“ (5 Mojž 6,4-7)

A ďalej vám ešte zvolávam Božie požehnanie podľa Štvrtej knihy Mojžišovej:

„Potom Pán Boh hovoril Mojžišovi: Povedz Áronovi a jeho synom: Takto budete žehnať Izraelitov:

Nech ťa žehná Pán a nech ťa chráni!

Nech ti Pán ukáže jasnú tvár a nech ti je milostivý!

Nech Pán obráti svoju tvár k tebe a daruje ti pokoj!

Takto vložia moje meno na Izraelitov a ja ich požehnám.“ (4 Mojž 6,22-27)


duchovný otec Milan, váš brat na ceste...

grkat.drienica.sk

(PDF document) čo nás čaká v roku 2019?


(web document)Ochrana osobných údajov


(web document)Ako austrálsky pastor reagoval na redefiníciu manželstva


(PDF document)Podávanie eucharistie deťom


(web document)Vatikánsky rozhlas


(PDF document) oprava chrámu Drienica


správy zo života Cirkvi doma i v zahraničí môžete nájsť na: (web document)www.tkkbs.sk


Podrobnejšie oznamy si nájdete v rubrike "bohoslužby".


Tešíme sa na Vás pri našich stretnutiach v našom chráme.


Ak máte nejaké otázky alebo pripomienky či návrhy k našej stránke, alebo k životu v našej farnosti, prosíme, napíšte nám alebo zavolajte.

teraz 1    dnes 1    celkom 1
Gréckokatolícky farský úrad
Drienica 165
083 01 Sabinov
moc.liamg@acineird.takrg
7014854/150
3974634090